适合一年级朗诵的诗歌有哪些(欣赏三字经及其注音)

三字经(节选)

(一)

人之初

rénzhīchūxìngběnshàn

人之初,性本善。

xìngxiāngjìnxíxiāngyuǎn

性相近,习相远。

gǒubújiàoxìngnǎiqiān

苟不教,性乃迁。

jiàozhīdàoguìyǐzhuān

教之道,贵以专

(二)

昔孟母

xīmèngmǔzélínchǔ

昔孟母,择邻处,

zǐbùxuéduànjīzhù

子不学,断机杼。

dòuyānshānyǒuyìfāng

窦燕山,有义方。

jiāowǔzǐmíngjùyáng

教五子,名俱扬。

yǎngbújiàofùzhīguò

养不教,父之过。

jiàobùyánshīzhīduò

教不严,师之惰。

(三)

子不学

zǐbùxuéfēisuǒyí

子不学,非所宜。

yòubùxuélǎohéwéi

幼不学,老何为。

yùbùzhuóbùchéngqì

玉不琢,不成器。

rénbùxuébùzhīyì

人不学,不知义。

(四)

为人子

wéirénzǐfāngshàoshí

为人子,方少时。

qīnshīyǒuxílǐyí

亲师友,习礼仪。

xiāngjiǔlíngnéngwēnxí

香九龄,能温席。

xiàoyúqīnsuǒdāngzhí

孝于亲,所当执。

róngsìsuìnéngrànglí

融四岁,能让梨。

dìyúzhǎngyíxiānzhī

弟于长,宜先知。

(五)

首孝悌

shǒuxiàotìcìjiànwén

首孝悌,次见闻。

zhīmǒushùshímǒuwén

知某数,识某文。

yīérshíshíérbǎi

一而十,十而百。

bǎiérqiānqiānérwàn

百而千,千而万。

(六)

曰春夏

yuēchūnxiàyuēqiūdōng

曰春夏,曰秋冬。

cǐsìshíyùnbùqióng

此四时,运不穷。

yuēnánběiyuēxīdōng

曰南北,曰西东。

cǐsìfāngyìnghūzhōng

此四方,应乎中。

yuēshuǐhuǒmùjīntǔ

曰水火,木金土。

cǐwǔhangběnhūshù

此五行,本乎数。

(七)

曰仁义

yuērényìlǐzhìxìn

曰仁义,礼智信

cǐwǔchángbùróngwěn

此五常,不容紊。

(八)

稻粱菽

Dàoliángshūmàishǔjì

稻粱菽,麦黍稷。

cǐliùgǔrénsuǒshí

此六谷,人所食。

mǎniúyángjīquǎnshǐ

马牛羊,鸡犬豕。

cǐliùchùrénsuǒsì

此六畜,人所饲。

(九)

曰喜怒

yuēxǐnùyuēāijù

曰喜怒,曰哀惧。

àiwùyùqīqíngjù

爱恶欲,七情具。

páotǔgémùshíjīn

匏土革,木石金。

sīyǔzhúnǎibāyīn

丝与竹,乃八音。

(十)

高曾祖

gāozēngzǔfùérshēn

高曾祖,父而身。

shēnérzǐzǐérsūn

身而子,子而孙。

zìzǐsūnzhìxuánzēng

自子孙,至元曾。

nǎijiǔzúrénzhīlún

乃九族,人之伦。

(十一)

父子恩

fùzǐēnfūfùcóng

父子恩,夫妇从

xiōngzéyǒudìzégōng

兄则友,弟则恭

zhǎngyòuxùyǒuyǔpéng

长幼序,友与朋。

jūnzéjìngchénzézhōng

君则敬,臣则忠。

cǐshíyìrénsuǒtóng

此十义,人所同。

(十二)

凡训蒙

fánxùnméngxūjiǎngjiū

凡训蒙,须讲究。

xiángxùngǔmíngjùdòu

详训诂,明句读。

wéixuézhěbìyǒuchū

为学者,必有初。

xiǎoxuézhōngzhìsìshū

小学终,至四书。

(十三)

论语者

lúnyǔzhěèrshípiān

论语者,二十篇。

qúndìzǐjìshànyán

群弟子,记善言。

mèngzǐzhěqīpiānzhǐ

者,七篇止。

jiǎngdàodéshuōrényì

讲道德,说仁义。

(十四)

作中庸

zuòzhōngyōngzǐsībǐ

作中庸,子思笔。

zhōngbùpiānyōngbùyì

中不偏,庸不易。

zuòdàxuénǎizēngzǐ

作大学,乃曾子。

zìxiūqízhìpíngzhì

自修齐,至平治。

(十五)

孝经通

xiàojīngtōngsìshūshú

孝经通,四书熟。

rúliùjīngshǐkědú

如六经,始可读。

shīshūyìlǐchūnqiū

诗书易,礼春秋。

hàoliùjīngdāngjiǎngqiú

号六经,当讲求。

(十六)

我周公

wǒzhōugōngzuòzhōulǐ

我周公,作周礼。

zhùliùguāncúnzhìtǐ

著六官,存治体。

dàxiǎodàizhùlǐjì

大小戴,注礼记。

shùshèngyánlǐyuèbèi

述圣言,礼乐备。

(十七)

昔仲尼

xīzhòngníshīxiàngtuó

昔仲尼,师项橐。

gǔshèngxiánshàngqínxué

古圣贤,尚勤学。

zhàozhōnglīngdúlǔlún

赵中令,读鲁论。

bǐjìshìxuéqiěqín

彼既仕,学且勤。

(十八)

披蒲编

pīpúbiānxuēzhújiǎn

披蒲编,削竹简。

bǐwúshūqiězhīmiǎn

彼无书,且知勉。

tóuxuánliángzhuīcìgǔ

头悬梁,锥刺股。

bǐbùjiàozìqínkǔ

彼不教,自勤苦。

(十九)

如囊萤

rúnángyíngrúyìngxuě

如囊萤,如映雪。

jiāsuīpínxuébùchuò

家虽贫,学不辍。

rúfùxīnrúguàjiǎo

如负薪,如挂角。

shēnsuīláoyóukǔzhuó

身虽劳,犹苦卓。

(二十)

苏老泉

sūlǎoquánèrshíqī

苏老泉,二十七。

shǐfāfèndúshūjí

始发愤,籍。

bǐjìlǎoyóuhuǐchí

彼既老,犹悔迟。

ěrxiǎoshēngyízǎosī,

尔小生,宜早思。

(二十一)

蚕吐丝

cántǔsīfēngniàngmì

蚕吐丝,蜂酿蜜。

rénbùxuébùrúwù

人不学,不如物。

yòuérxuézhuàngérxíng

幼而学,壮而行。

shàngzhìjūnxiàzémín

上致君。下泽民。

弟子规(节选)

(一)

总序

dìzǐguīshèngrénxùn

弟子规,圣人训。

shǒuxiàotìcìjǐnxìn

首孝悌,次谨信。

fànàizhòngérqīnrén

泛爱众,而亲仁。

yǒuyúlìzéxuéwén

有余力,则学文。

(二)

父母呼

fùmǔhūyìngwùhuǎn

父母呼,应勿缓。

fùmǔmìngxíngwùlǎn

父母命,行勿懒。

fùmǔjiàoxūjìngtīng

父母教,须敬听。

fùmǔzéxūshùnchéng

父母责,须顺承。

(三)

冬则温

dōngzéwēnxiàzéqìng

冬则温,夏则凊。

chénzéxǐnghūnzédìng

晨则省,昏则定。

(四)

出必告

chūbìgàofǎnbìmiàn

出必告,反必面。

jūyǒuchángyèwúbiàn

居有常,业无变。

(五)

事虽小

Shìsuīxiǎowùshànwéi

事虽小,勿擅为。

gǒushànwéizǐdàokuī

苟擅为,子道亏。

wùsuīxiǎowùsīcáng

物虽小,勿私藏。

gǒusīcángqīnxīnshāng

苟私藏,亲心伤。

(六)

亲所好

qīnsuǒhàolìwèijù

亲所好,力为具。

qīnsuǒwùjǐnwèiqù

亲所恶,谨为去。

(七)

身有伤

shēnyǒushāngyíqīnyōu

身有伤,贻亲忧。

déyǒushāngyíqīnxiū

德有伤,贻亲羞。

qīnàiwǒxiàohénán

亲爱我,孝何难。

qīnzēngwǒxiàofāngxián

亲憎我,孝方贤。

(八)

亲有过

qīnyǒuguòjiànshǐgēng

亲有过,谏使更。

yíwúsèróuwúshēng

怡吾色,柔吾声。

jiànbúrùyuèfùjiàn

谏不入,悦复谏。

hàoqìsuítàwúyuàn

号泣随,挞无怨。

(九)

兄道友

xiōngdàoyǒudìdàogōng

兄道友,弟道恭。

xiōngdìmùxiàozàizhōng

兄弟睦,孝在中。

cáiwùqīngyuànhéshēng

财物轻,怨何生。

yányǔrěnfènzìmǐn

言语忍,忿自泯。

(十)

或饮食

huòyǐnshíhuòzuòzǒu

或饮食,或坐走。

zhǎngzhěxiānyòuzhěhòu

长者先,幼者后。

zhǎnghūrénjídàijiào

长呼人,即代叫。

rénbúzàijǐjídào

人不在,己即到。

(十一)

称尊长

chēngzūnzhǎngwùhūmíng

称尊长,勿呼名。

duìzūnzhǎngwùxiànnéng

对尊长,勿见能。

lùyùzhǎngjíqūyī

路遇长,疾趋揖。

zhǎngwúyántuìgōnglì

长无言,退恭立。

qíxiàmǎchéngxiàjū

骑下马,乘下车。

guòyóudàibǎibùyú

过犹待,百步余。

(十二)

长者立

zhǎngzhělìyòuwùzuò

长者立,幼勿坐。

zhǎngzhězuòmìngnǎizuò

长者坐,命乃坐。

zūnzhǎngqiánshēngyàodī

尊长前,声要低。

dībùwénquèfēiyí

低不闻,却非宜。

jìnbìqūtuìbìchí

进必趋,退必迟。

wènqǐduìshìwùyí

问起对,视勿移。

(十三)

朝起早

zhāoqǐzǎoyèmiánchí

朝起早,夜眠迟。

lǎoyìzhìxīcǐshí

老易至,惜此时。

chénbìguànjiānshùkǒu

晨必盥,兼漱口。

biànniàohuízhéjìngshǒu

便溺回,辄净手。

guānbìzhèngniǔbìjié

冠必正,纽必结。

wàyǔlǚjùjǐnqiè

袜与履,俱紧切。

zhìguānfúyǒudìngwèi

置冠服,有定位。

wùluàndùnzhìwūhuì

勿乱顿,致污秽。

(十四)

衣贵洁

yīguìjiébúguìhuá

衣贵洁,不贵华。

shàngxúnfènxiàchènjiā

上循分,下称家。

duìyǐnshíwùjiǎnzé

对饮食,勿拣择。

Shíshìkěwùguòzé

食适可,勿过则。

niánfāngshàowùyǐnjiǔ

年方少,勿饮酒。

yǐnjiǔzuìzuìwéichǒu

饮酒醉,最为丑。

(十五)

步从容

bùcōngrónglìduānzhèng

步从容,立端正。

yīshēnyuánbàigōngjìng

揖深圆,拜恭敬。

wùjiànyùwùbǒyǐ

勿践阈,勿跛倚。

wùjījùwùyáobì

勿箕踞,勿摇髀。

(十六)

入虚室

rùxūshìrúyǒurén

入虚室,如有人。

shìwùmángmángduōcuò

事勿忙,忙多错。

wùwèinánwùqīnglüè

勿畏难,勿轻略。

(十七)

将入门

jiāngrùménwènshúcún

将入门,问孰存。

jiāngshàngtángshēngbìyáng

将上堂,声必扬。

rénwènshuíduìyǐmíng

人问谁,对以名。

wúyǔwǒbùfēnmíng

吾与我,不分明。

(十八)

用人物

yòngrénwùxūmíngqiú

用人物,须明求。

tǎngbúwènjíwéitōu

倘不问,即为偷。

jièrénwùjíshíhuán

借人物,及时还。

hòuyǒujíjièbùnán

后有急,借不难。

(十九)

见未真

jiànwèizhēnwùqīngyán

见未真,勿轻言。

zhīwèidìwùqīngchuán

知未的,勿轻传。

shìfēiyíwùqīngnuò

事非宜,勿轻诺。

gǒuqīngnuòjìntuìcuò

苟轻诺,进退错。

(二十)

见人善

jiànrénshànjísīqí

见人善,即思齐。

zòngqùyuǎnyǐjiànjī

纵去远,以渐跻。

jiànrénèjínèixǐng

见人恶,即内省。

yǒuzégǎiwújiājǐng

有则改,无加警。

(二十一)

唯德学

wéidéxuéwéicáiyì

唯德学,唯才艺。

bùrúréndāngzìlì

不如人,当自砺

ruòyīfúruòyǐnshí

若衣服,若饮食。

bùrúrénwùshēngqī

不如人,勿生戚。

一年级上学期学生诵读《古诗》(精选)

lùzhài

1鹿柴

tánɡwánɡwéi

(唐)王维

kōnɡshānbújiànrén,

空山不见人

dànwénrényǔxiǎnɡ。

但闻人语响

fǎnjǐnɡrùshēnlín,

返景入深林

fùzhàoqīnɡtáishànɡ。

复照青苔上

wūyīxiàng

2.乌衣巷

tángliúyǔxī

(唐)刘禹锡

zhūquèqiáobiānyěcǎohuā

朱雀桥边野草花,

wūyīxiàngkǒuxīyángxié

乌衣巷口夕阳斜。

jiùshíwángxiètángqiányàn

旧时王谢堂前燕,

fēirùxúnchángbǎixìngjiā

飞入寻常百姓家。

zèngwānglún

3赠汪伦

tánglǐbái

(唐)李白

lǐbáichéngzhōujiāngyùxíng

李白乘舟将欲行,

hūwénànshàngtàgēshēng

忽闻岸上踏歌声。

táohuātánshuǐshēnqiānchǐ

桃花潭水深千尺,

bùjíwānglúnsòngwǒqíng

不及汪伦送我情。

sàixiàqǔ

4塞下曲(一)

tánglúlún

(唐)卢纶

línàncǎojīngfēng

林暗草惊风,

jiāngjūnyèyǐngōng

将军夜引弓。

píngmíngxúnbáiyǔ

平明寻白羽,

mòzàishíléngzhōng

没在石棱中。

sàixiàqǔ

5塞下曲(二)

tànglúlún

(唐)卢纶

yuèhēiyànfēiɡāo

月黑雁飞高,

chányúyèdùntáo

单于夜遁逃。

yùjiānɡqīnɡqízhú

欲将轻骑逐,

dàxuěmǎnɡōnɡdāo

大雪满弓刀。

mǐnnóng

6悯农(二)

tánɡlǐshēn

(唐)李绅

chūnzhǒngyīlìsù

春种一粒粟,

qiūshōuwànkēzǐ

秋收万颗子。

sìhǎiwúxiántián,

四海无闲田,

nóngfūyóuèsǐ。

农夫犹饿死。

dēnɡlèyóuyuán

7.登乐游原

tánɡlǐshānɡyǐn

(唐)李商隐

xiànɡwǎnyìbúshì,

向晚意不适

qūchēdēnɡɡǔyuán。

驱车登古原

xīyánɡwúxiànhǎo,

夕阳无限好

zhǐshìjìnhuánɡhūn。

只是近黄昏

fēng

8蜂

tángluóyǐn

(唐)罗隐

búlùnpingdìyǔshānjiān,

不论平地与山尖

wúxiànfēngguāngjìnbèizhàn。

无限风光尽被占

cǎidébǎihuāchéngmìhòu,

采得百花成蜜后

wéishuíxīnkǔwéishuítián。

为谁辛苦为谁甜

yǒnghuáshān

9咏华山

sòngkòuzhǔn

(宋)寇准

zhīyǒutiānzàishàng,

只有天在上

gèngwúshānyǔqí。

更无山与齐

jǔtóuhóngrìjìn,

举头红日近

huíshǒubáiyúndī。

回首白云低

qiūxī

10秋夕

tángdùmù

(唐)杜牧

yínzhúqiūguānglěnghuàpíng,

银烛秋光冷画屏

qīngluóxiǎoshànpūliúyíng。

轻罗小扇扑流萤

tiānjiēyèsèliángrúshuǐ,

天阶夜色凉如水

wòkànqiānniúzhīnǚxīng。

卧看牵牛织女星

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至755731262@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。
(0)
上一篇 2022年8月24日 下午4:39
下一篇 2022年8月24日 下午4:39

相关推荐